หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

สตรีดีเด่นสากลกับภารกิจพัฒนาองค์กร

เดินหน้าสานต่องานสาธารณกุศล

เป็นหัวข้อข่าว หน้า 14 ของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดยใจความมีอยู่ว่า

          สตรีในปัจจุบันนับว่ามีบทบาทและความสำคัญยิ่ง ทั้งการทำงานด้านการบริหาร งานสาธารณกุศล เรียกว่าทำงานหนักเอาเบาสู้ไม่แพ้ชายอกสามศอก  นางพชรพรรณ มาตรศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่าคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาสตรี โดยการจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” เพื่อเป็นแหล่งเงินหมุนเวียนสำหรับการลงทุน การพัฒนาอาชีพ การสร้างโอกาสในการทำงานและสร้างรายได้

          การพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี การเพิ่มบทบาทและสร้างภาวะผู้นำสตรี การรณรงค์ให้สังคมเข้าใจปัญหาสตรีในทุกมิติ  การเฝ้าระวังดูแลปัญหา และการช่วยเหลือเยียวยาสตรี การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ตลอดจนการส่งเสริม และการพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ และสวัสดิการให้แก่สตรี โดยผ่านองค์กรสตรีในทุกจังหวัดของประเทศไทย  

           นางพชรพรรณ มาตรศรี กล่าวต่อว่า ดังนั้นคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง ซึ่งมีตนเป็นประธาน นางฐิตาภรณ์ ศรีภุมมา น.ส.ลำดวน ดิษฐ์พันธ์ รองประธาน นางประดับปทุมสูติ เหรัญญิก พร้อมคณะกรรมการได้ประชุมหารือในการดำเนินงานว่าทำอย่างไรถึงจะพัฒนาองค์กรให้มั่นคงยั่งยืนและแนวทางการช่วยเหลือสตรีที่ยากไร้ด้อยโอกาส หรือพิการถาวร จึงมีแนวคิดในการหารายได้ขององค์กรสตรี โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทำให้ได้รับความร่วมมือร่วมใจ และได้รับบริจาคเงินสมทบทุน เมื่อมีเงินเหลือจึงตั้งเป็นกองทุนขึ้นมา 2 กองทุน คือ กองทุนฌาปนกิจ ไว้ช่วยสตรีที่เสียชีวิต และกองทุนพัฒนาสตรี เราจะนำเงินกองทุนนี้มาพัฒนาสตรีแบบยั่งยืน โดยให้กู้ยืมแบบไม่มีดอกเบี้ย วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท อีกส่วนหนึ่งจะเก็บไว้นำคณะไปศึกษาดูงานที่ได้รับการเชิญจากหน่วยงานราชการ หรือทำกิจกรรมร่วมนำความรู้ที่ได้ในหลายๆด้านมาถ่ายทอดให้กลุ่มสตรีเพื่อพัฒนาต่อยอด และเงินอีกส่วนเราจะทำเป็นโครงการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยแบบมั่นคงถาวรให้กับสตรีผู้ยากไร้หรือพิการโดยใช้ชื่อ โครงการปันน้ำใจ 1 ตำบล 1 หลังคาเรือน โครงการปันน้ำใจ 1 ตำบล 1 หลังคาเรือน ได้รับการสนับสนุนจากคุณแม่บุญช่วย มาตรศรี ประธานกรรมการบริษัทในเครือมาตรศรีกรุ๊ป และครอบครัวมาตรศรี มอบเงินช่วยเหลือในการก่อสร้าง และยังมีของผู้นำท้องถิ่น องค์กรท้องถิ่นของแต่ละตำบล ทำให้โครงการนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

            ซึ่งจากการสัญจรลงพื้นที่ทำให้รู้ว่าความยากลำบากมีอยู่ทุกตำบล และเราเป็นส่วนหนึ่งของภาครัฐหรือเอกชนขอเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือในสิ่งที่ยังขาดอยู่ จึงเป็นที่มาของโครงการปันน้ำใจ 1 ตำบล 1 หลังคาเรือน ให้กับองค์กรสตรีของเรา และฝากถึงผู้นำองค์กรท้องถิ่น หน่วยงานที่มีส่วนร่วม อยากขอรับการสนับสนุน ช่วยองค์กรสตรีของเราไปตลอด เพื่อให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงครบทั้ง 13 ตำบล

            หลังจากนั้นเรามีโครงการต่อคือจะสร้างศาลาพักใจให้กับหมู่บ้านทั้ง 155 หมู่บ้านของอำเภออู่ทอง ในส่วนของกองทุนพัฒนาสตรีที่เราได้ให้กู้แบบไร้ดอกเบี้ยซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้จัดสรรงบประมาณมาให้องค์กรสตรีของเรา เช่น กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และงบสนับสนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี ในการสร้างอาชีพให้ตนเอง เพราะอยากให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นเรานำเงินกองทุนไปทำโครงการต่อยอดให้กับสตรีให้มีอาชีพซึ่งจะทำให้แม่บ้านมีรายได้ช่วยพ่อบ้านอีกแรงหนึ่ง

            นอกจากนี้ยังส่งเสริมกลุ่มผ้าด้นมือตำบลกระจัน เป็นตัวนำร่อง ทางคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทองจะสานต่อจากตำบลกระจันไปให้กับทุกตำบล ซึ่งเป็นโครงการถนนสายผ้าทอ โดยที่เราสนับสนุนให้สตรีทอผ้าใส่เองอีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ผ้าทอของเราโดยจะร่วมมือกับ อพท.และสภาวัฒนธรรมในการจัดหาผู้เชี่ยวชาญออกแบบผ้าทอเป็นลายอู่ทองแท้ๆ เป็นเอกลักษณ์คนอู่ทอง ทำไว้ใช้เองหรือจำหน่ายเป็นของฝาก ส่วนลายผ้าที่เราได้ออกแบบมีลวดลายที่บ่งบอกถึงสมัยทราวดี 2,000 กว่าปีที่ผ่านมา

            ส่วนตลาดที่รองรับในเบื้องต้นจะเริ่ม อพท.ที่กำลังจัดงานถนนคนเดินในวันศุกร์ เสาร์ที่ถนนสายวัดเขาพระ และงานนี้ททางคณะกรรมการพัฒนาสตรีของเราจะมีการนุ่งผ้าทอลายอู่ทองขึ้น เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ ให้คนหันมาสวมใส่ผ้าทอ ซึ่งเป็นเองลักษณ์ของคนอู่ทอง และต่อยอดไปถึงกลุ่มผ้าด้นมือจะนำลายไปตัดต่อให้เป็นรูปดอกไม้หรือรูปต่างๆ เป็นของฝากของที่ระลึกในโอกาสต่อไปนั่นคือตลาดของเรา

             และเราคิดว่าสตรีในพื้นที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นเราจะทำการผลักดันจุดนี้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐสร้างรายได้ และอนาคตที่ดีของสตรีอำเภออู่ทองต่อไป

                                                                                                                          ภัทรพล พรมพัก  รายงาน   

 

 
Visitors: 23,859