รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนิน ในพิธีเปิดศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ในวันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

Visitors: 59,640