คณะผู้บริหารฯจากประเทศอินโดนีเซีย ดูงานกลุ่มอาชีพสตรี เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2555 คณะผู้บริหารของสำนักงานรองเลขาธิการรองประธานาธิบดี.           ด้านสวัสดิการสังคมและลดความยากจน ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 8 ท่าน นำโดย DR.Atilfah Thaha

Visitors: 59,644