เข้าถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง
เข้าถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
โดยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหมอนปัก
และทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555
ณ โรงพยาบาลศิริราช
Visitors: 59,644