กำหนดการชำระเบี้ยฌาปนกิจ

กำหนดการชำระเบี้ยฌาปนกิจ 

ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  

     ถึง วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 

       กองทุนฌาปนกิจ อำเภออู่ทอง

สตรีที่เป็นสมาชิกก่อนปี พ.ศ.๒๕๕๕ 

จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์จากกองทุนฯ 

กรณีเสียชีวิต

 ท่านสมาชิกฌาปนกิจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบฌาปนกิจ

๑.นาง สุริศา วินาราวรากูล               ต.บ้านโข้ง             โทร. ๐๘๙ - ๒๕๗ - ๑๑๔๔

๒.น.ส.รุจิรา ปริวัตรชกุลแก้ว           ต.บ้านโข้ง             โทร. ๐๘๑ - ๐๑๐ - ๙๔๓๐

๓.น.ส.ธัญญลักษณ์ อุ่นทิพย์เพชร   ต.ดอนมะเกลือ      โทร. ๐๘๗ - ๐๘๑ - ๒๖๗๘

Visitors: 42,988