กำหนดการชำระเบี้ยฌาปนกิจ

         กำหนดการชำระเบี้ยฌาปนกิจ 

ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม  ถึง วันที่ ๑๕ มกราคม ของทุกปี

 

       กองทุนฌาปนกิจ อำเภออู่ทอง

สตรีที่เป็นสมาชิกก่อนปี พ.ศ.๒๕๕๕ 

จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์จากกองทุนฯ กรณีเสียชีวิต

 

 

ท่านสมาชิกฌาปนกิจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบฌาปนกิจ

น.ส.รุจิรา ปริวัตรชกุลแก้ว   โทร. ๐๘๑ - ๐๑๐ - ๙๔๓๐

Visitors: 59,644