รายชื่อ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง (กพสอ.)

 1. รายนาม คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง ทั้ง ๑๓ ตำบล

  ๑. นางพชรพรรณ                       มาตรศรี                 (ต.พลับพลาไชย)              ประธานกรรมการ

  ๒. นางภารดี                              วงศ์ศรีจันทร์           (ต.กระจัน)                         รองประธาน

  ๓. นางสาวสุภัสศรณ์                  พงษ์พานิชย์           (ต.สระยายโสม)                รองประธาน

  ๔. นางสาวใจกานต์                   ชัยวันดี                  (ต.พลับพลาไชย)              เลขานุการ

  ๕.นางสาวรุจิรา                         ปริวัตรชกุลแก้ว       (ต.บ้านโข้ง)                      เหรัญญิก    

  ๖.นางเพ็ญจันทร์                       จันทร์นาลาว          (ต.อู่ทอง)                          ประชาสัมพันธ์

  ๗. นางเสาวนีย์                          กมลนคร                (ต.บ้านโข้ง)                      กรรมการ

  ๘.  นางนงลักษณ์                       พุ่มอิ่ม                   (ต.ดอนคา)                       กรรมการ

  ๙.นางสาวชนนิกานต์                ศรีพานทอง             (ต.ดอนคา)                      กรรมการ

  ๑๐.นางสาวลำดวน                    ดิษฐ์พันธ์                (ต.หนองโอ่ง)                  กรรมการ

  ๑๑.นางสายรุ้ง                           โพธิ์ไพศาล             (ต.หนองโอ่ง)                 กรรมการ

  ๑๒.นางสมบุญ                          เขียวเซ็น                 (ต.อู่ทอง)                        กรรมการ

  ๑๓.นางกัญญา                          คล้ายกระแส          (ต.เจดีย์)                           กรรมการ

  ๑๔.นางอำพันธ์                         กลิ่นดอกแก้ว          (ต.เจดีย์)                         กรรมการ

  ๑๕.นางสาวแสวง                       สุวรรณดี                (ต.กระจัน)                       กรรมการ

  ๑๖.นางสาวชนิกานต์                  สังข์ทอง                 (ต.ยุ้งทะลาย)                  กรรมการ

  ๑๗.นางสาวมลฤดี                      อาจคงหาญ            (ต.ยุ้งทะลาย)                  กรรมการ

  ๑๘.นางบุญมี                             อินทร์แสน             (ต.บ้านดอน)                     กรรมการ  

  ๑๙.นางจันทนา                         ผลหิรัญ                 (ต.บ้านดอน)                     กรรมการ  

  ๒๐.นางประดับ                          ปทุมสูติ                 (ต.จรเข้สามพัน)                กรรมการ

  ๒๑.นางสายยนต์                       วัฒนาไพศาล         (ต.จรเข้สามพัน)                กรรมการ

  ๒๒.นางบุญส่ง                           ห้อยมาลา              (ต.สระยายโสม)                 กรรมการ

  ๒๓.นางกิมเฮง                           แซ่ขวำ                    (ต.สระพังลาน)                 กรรมการ

  ๒๔.นางสำรวย                          ทองประเสริฐ          (ต.สระพังลาน)                   กรรมการ

  ๒๕.นางแสน                              มารูปหมอก           (ต.ดอนมะเกลือ)                 กรรมการ

  ๒๖.นางเล็ก                               นาคลำพา              (ต.ดอนมะเกลือ)                 กรรมการ

  ๒๗.คุณนายวนิชชา                    บุญธรรม                (ต.อู่ทอง)                          ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๒๘.คุณสุธีรา                             จิระแสวีจินดา         (ต.อู่ทอง)                          ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๒๙.คุณขนิษฐา                         เงาวัฒนาประทีป    (ต.อู่ทอง)                          ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๓๐.คุณปฐม                              ตั้งทวีวิพัฒน์           (ต.ดอนคา)                        ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๓๑.คุณสุวิภา                            เหล็งหวาน             (ต.ดอนคา)                         ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๓๒.นางแสงเพ็ญ                      ช้างเขียว                (ต.จรเข้สามพัน)                 ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๓๓.นางสุภาพร                          ไล้สุวรรณชาติ         (ต.บ้านโข้ง)                     ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๓๔.นางสาวรัชนีย์                      ศิริสุรพงศ์               (ต.สระยายโสม)                ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๓๕.นางสาวปรียาภรณ์               ประเสริฐสุโข          (ต.ดอนคา)                       ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๓๖.นางนงนุช                            ชาญกระบี่              (ต.พลับพลาไชย)              ผู้ทรงคุณวุฒิ

   

         
Visitors: 42,402