รายชื่อ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง (กพสอ.)

คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง 

พวกเราพร้อมใจ ที่จะช่วยให้สตรีในอำเภออู่ทอง มีความรัก ความสามัคคี 

มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อนำพาชุมชนไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายนาม คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง ทั้ง ๑๓ ตำบล

นางพชรพรรณ

มาตรศรี

(ต.พลับพลาไชย)

ประธานกรรมการ

นางภารดี

วงศ์ศรีจันทร์

(ต.กระจัน)

 รองประธาน

นางสาวสุภัสศรณ์

พงษ์พานิชย์

(ต.สระยายโสม)

รองประธาน

นางปฐม

ตั้งทวีวิพัฒน์

(ต.ดอนคา)    

 เลขานุการ

นางใจกานต์

โกมลวรรธนะชัย

(ต.พลับพลาไชย)

 ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวรุจิรา

ปริวัตรชกุลแก้ว

(ต.บ้านโข้ง)

 เหรัญญิก

นางสุภาพร

ไล้สุวรรณชาติ

(ต.บ้านโข้ง)                  

ผู้ช่วยเหรัญญิก

นางเพ็ญจันทร์

จันทร์นาลาว

(ต.อู่ทอง)

ประชาสัมพันธ์

นางสาวมลฤดี

บุญศรี

(ต.ยุ้งทะลาย)

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

๑๐

นางประดับ

ปทุมสูติ

(ต.จรเข้สามพัน)

กรรมการ

๑๑

นางจันทนา

ผลหิรัญ

(ต.บ้านดอน)

กรรมการ

๑๒

นางแสน

มารูปหมอก

(ต.ดอนมะเกลือ)

กรรมการ

๑๓

นางสาวลำดวน

ดิษฐ์พันธ์

(ต.หนองโอ่ง)

กรรมการ

๑๔

นางสาวสายพิน

เทพพันธ์

(ต.เจดีย์)

กรรมการ

๑๕

นางกิมเฮง

แซ่ขวำ

(ต.สระพังลาน)

กรรมการ

๑๖

นางธัญชิตา

พันธ์ขาว

(ต.อู่ทอง)

กรรมการ

๑๗

นางบุญส่ง

ห้อยมาลา

(ต.สระยายโสม)

กรรมการ

๑๘

นางสายยนต์

วัฒนาไพศาลตระกูล

(ต.จรเข้สามพัน)

กรรมการ

๑๙

นางสาวเครือวัลย์

แร่เพชร

(ต.บ้านดอน)

กรรมการ

๒๐

นางสาวชนิกานต์

สังข์ทอง

(ต.ยุ้งทะลาย)

กรรมการ

๒๑

นางเล็ก

นาคลำพา

(ต.ดอนมะเกลือ)

กรรมการ

๒๒

นางสายรุ้ง

โพธิ์ไพศาล

(ต.หนองโอ่ง)

กรรมการ

๒๓

นางนงลักษณ์

พุ่มอิ่ม

(ต.ดอนคา)

กรรมการ

๒๔

นางสาวอำพันธ์

กลิ่นดอกแก้ว

(ต.เจดีย์)

กรรมการ

๒๕

นางสำรวย

ทองประสริฐ

(ต.สระพังลาน)

กรรมการ

๒๖

นางแสวง

สุวรรณดี

(ต.กระจัน)

กรรมการ

๒๗

นางวณิชชา

บุญธรรม

(ต.อู่ทอง)

ผู้ทรงคุณวุฒิ

๒๘

นางประนอม

โพธิ์ตระกูล

(ต.ดอนคา)

ผู้ทรงคุณวุฒิ

๒๙

นางแสงเพ็ญ

ช้างเขียว

(ต.จรเข้สามพัน)

ผู้ทรงคุณวุฒิ

๓๐

นางสาวรัชนีย์

ศิริสุรพงศ์

(ต.สระยายโสม)

ผู้ทรงคุณวุฒิ

๓๑

นางนิชลพินธ์

จาตุรงค์กิจไพศาล

(ต.จรเข้สามพัน)

ผู้ทรงคุณวุฒิ

Visitors: 60,220