รายชื่อ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง (กพสอ.)

รายชื่อ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง ทั้ง ๑๓ ตำบล

 1. นางพชรพรรณ    มาตรศรี             (ต.พลับพลาไชย)                       
 2. นางภารดี           วงศ์ศรีจันทร์       (ต.กระจัน)                                
 3. นางสาวสุภัสศรณ์   พงษ์พานิชย์    (ต.สระยายโสม)                                    
 4. นางสาวรุจิรา      ปริวัตรชกุลแก้ว   (ต.บ้านโข้ง)                  
 5. นางเพ็ญจันทร์    จันทร์นาลาว        (ต.อู่ทอง)                                                         
 6. นางนงลักษณ์    พุ่มอิ่ม                    (ต.ดอนคา)                               
 7. นางสาวลำดวน  ดิษฐ์พันธ์               (ต.หนองโอ่ง)                                                    
 8. นางสาวอำพันธ์  กลิ่นดอกแก้ว        (ต.เจดีย์)                                                          
 9.  นางสาวมลฤดี    อาจคงหาญ          (ต.ยุ้งทะลาย)               
 10. นางบุญมี           อินทร์แสน             (ต.บ้านดอน)                                         
 11. นางประดับ        ปทุมสูติ                 (ต.จรเข้สามพัน)                                    
 12. นางกิมเฮง         แซ่ขวำ                  (ต.สระพังลาน)
 13. นางแสน            มารูปหมอก           (ต.ดอนมะเกลือ)           
Visitors: 30,553