ติดต่อเรา

 

 

 

 

 

 

 

 

 


รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง (กพสอ.)

๐๑นางพชรพรรณ (คุณแก้ว) มาตรศรี พลับพลาไชย        ๐๘๑-๘๕๑-๖๙๙๒

๐๒นางภารดี (กบ) วงศ์ศรีจันทร์          กระจัน                 ๐๘๑-๘๐๔-๑๙๓๕

๐๓นางสุภัสศรณ์ (จิ) พงษ์พานิช         สระยายโสม         ๐๘๘-๕๘๕-๕๙๗๘

๐๔นางสาวใจกานต์ (นุ้ย) ชัยวันดี        พลับพลาไชย        ๐๙๖-๘๘๐-๓๖๘๘

๐๕นางสาวรุจิรา ปริวัตรชกุลแก้ว         บ้านโข้ง               ๐๘๑-๐๑๐-๙๔๓๐

๐๖ นางเพ็ญจันทร์ (ฝน) จันทร์นาลาว  อู่ทอง                   ๐๘๑-๑๒๒-๕๘๘๕

๐๗นางเสาวนีย์  กมลคร                      บ้านโข้ง               ๐๙๓-๑๑๓-๔๗๔๕

๐๘นางนงลักษณ์  พุ่มอิ่ม                    ดอนคา                ๐๘๒-๗๑๙-๙๐๒๓

๐๙นางสาวชนนิกานต์  ศรีพานทอง      ดอนคา                ๐๘๔-๙๐๕-๙๘๑๖

๑๐นางสาวลำดวน  ดิษฐ์พันธ์              หนองโอ่ง             ๐๘๙-๕๔๙-๗๔๓๘

๑๑นางสายรุ้ง  โพธิ์ไพศาล                   หนองโอ่ง             ๐๘๕-๑๗๐-๔๗๒๒

๑๒นางสมบุญ  เขียวเซ็น                      อู่ทอง                  ๐๘๔-๗๒๗-๒๕๐๕

๑๓นางกัญญา คล้ายกระแส                จดีย์                   ๐๖๓-๔๖๘-๕๐๐๕

๑๔นางสาวอำพันธ์  กลิ่นดอกแก้ว        เจดีย์                

๑๕นางสาวแสวง  สุวรรณดี                  กระจัน             

๑๖นางสาวชนิกานต์  สังข์ทอง             ยุ้งทะลาย           

๑๗นางสาวมลฤดี  อาจคงหาญ            ยุ้งทะลาย            ๐๘๙-๔๖๑-๒๔๖๑

๑๘นางบุญมี อินทร์แสน                      บ้านดอน             ๐๘๖-๐๓๕-๖๗๖๔

๑๙นางจันทนา (จี๊ด) ผลหิรัญ               บ้านดอน             ๐๘๒-๒๑๐-๙๕๖๓

๒๐นางประดับ ปทุมสูติ                       จรเข้สามพัน         ๐๘๗-๘๓๖-๒๗๙๓

๒๑ นางสายยนต์  วัฒนาไพศาลตระกูล จรเข้สามพัน         ๐๘๑-๘๘๐-๘๔๖๓

๒๒นางบุญส่ง  ห้อยมาลา                     สระยายโสม         ๐๘๑-๓๗๘-๒๙๙๓

๒๓นางกิมเฮง  แซ่ขวำ                         - สระพังลาน          ๐๘๖-๑๖๙-๘๐๔๔

๒๔นางสำรวย       ทองประเสริฐ          - สระพังลาน          -

๒๕นางแสน          มารูปหมอก            - ดอนมะเกลือ        - ๐๘๑-๙๘๔-๓๕๖๑

๒๖ นางเล็ก            นาคลำพา               - ดอนมะเกลือ        -
๒๗
นางวณิชชา (คุณนายไก่) บุญธรรม  - อู่ทอง                   - ผู้ทรงคุณวุฒิ

๒๘ นางสุธีรา         จริระเสวีจินดา        - อู่ทอง                   - ผู้ทรงคุณวุฒิ

๒๙ นางขณิษฐา     เงาวัฒนาประทีป    - อู่ทอง                   - ผู้ทรงคุณวุฒิ

๓๐ นางปฐม (เจ้ท้อ) ตั้งทวีวิพัฒน์         - ดอนคา                ๐๘๖-๑๗๔-๐๐๙๔

๓๑ นางสุวิภา         เหล็งหวาน             - ดอนคา                - ผู้ทรงคุณวุฒิ

๓๒ นางแสงเพ็ญ    ช้างเขียว                 - จรเข้สามพัน         ๐๘๒-๒๔๔-๔๙๙๖

๓๓ นางสุภาพร      ไล้สุวรรณชาติ         - บ้านโข้ง               - ผู้ทรงคุณวุฒิ

๓๔ นางสาวรัชนัย์ (พี่ดำ) ศิริสุรพงศ์       - สระยายโสม         ๐๘๙-๗๔๒-๒๒๒๘

๓๕ นางสาวปรียาภรณ์ (หมวย) ประเสริฐสุโข –ดอนคา         ๐๘๙-๕๒๙-๐๔๔๐

 

Visitors: 59,644