เกี่ยวกับเรา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๓๘

          กรมการพัฒนาชุมชน ได้เริ่มดำเนินงานพัฒนาสตรีในชนบท

ตามภาระกิจที่ได้มอบหมายมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๕ จนถึงปัญจุบัน

โดยยึดนโยบายให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีให้มีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนตัว

ชีวิตในครอบครัว และการมีส่วนร่วมในสังคม 

          โดยกระตุ้นสตรีให้มีความคิดริเริ่ม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

มีความกระตือรือร้น มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถช่วยตนเองและครอบครัวได้

ตลอดจนมีความรู้ในการประกอบอาชีพและมีส่วนรับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่น

โดยจัดตั้งและพัฒนาองค์กรสตรีในแต่ละระดับ เพื่อเป็นแกนนำในการคิดตัดสินใจ

วางแผนแก้ไขปัญหาชนบทและการพัฒนาสตรีประกอบกับคณะรัฐมนตรี

ได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้ประกาศใช้ปฏิญญาสตรีไทยอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยให้หน่วยภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรธุรกิจ

สื่อมวลชนและประชาชนร่วมกันในการพัฒนาสตรี

Visitors: 58,979