กองทุนพัฒนาสตรี

ระเบียบคณะกรรมการพัฒนาสตรี 

ว่าด้วยกองทุนพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับย่อ)

ข้อ ๕ กองทุนพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง จัดตั้งขึ้นโดยมิได้มุ่งหวังหาผลกำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน มีวัตถุประสงค์ดังนี้

    (๑) เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกสตรี ในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม     

    (๒) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้สมาชิกสตรี / กลุ่ม / องค์กรสตรี กู้ยืมเงินในการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี เด็ก และเยาวชน

     (๓) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสมาชิกในเชิงธุรกิจ การผลิต การตลาด และสนับสนุนให้มีศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ตามความเหมาะสม
                                                       คณะกรรมการและสมาชิก

          ข้อ ๗ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง (กพสอ) เป็น คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสตรี โดยตำแหน่ง

          ข้อ ๘ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสตรีมีอำนาจ หน้าที่ ดังนี้

                   (๑) รับผิดชอบในการดำเนินงานพัฒนาสตรีให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่ราชการกำหนด

                   (๒) บริหารงาน ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานกองทุน

                   (๓) กำกับดูแลการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาสตรี รวมทั้งกำหนดขั้นตอน วิธีการ เงื่อนไขการสงเคราะห์

      และการกู้ยืมเงินกองทุนฯ

                   (๔) รณรงค์หาเงินสมทบกองทุน และขอรับเงินบริจาค จากหน่วยงานต่างๆ

                   (๕) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานกองทุนพัฒนาสตรี

                   (๖) รายงานผลการดำเนินงาน

                   (๗) จัดประชุมสมาชิกสตรี อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

           ข้อ ๙ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสตรี มีวาระในแการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี 

     โดยให้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง พร้อมกับตำแหน่งคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง

           ข้อ ๑๐ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามข้อ ๙. คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสตรี พ้นจากตำแหน่ง

     ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ

                   (๑) ตาย

                   (๒) ลาออก

                   (๓) คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีมติไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง 

      โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่กองทุนพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง

                   (๔) ต้องคำพิพากษาของศาลให้เป็นบุคคลล้มละลาย

            ข้อ ๑๑ สมาชิกกองทุนพัฒนาสตรี ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

                   (๑) เป็นสตรี มีสัญชาติไทย

                   (๒) มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำในพื้นที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

                   (๓) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์ และในวันสมัครอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์

                   (๔) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

                   (๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ

                   (๖) ร่วมกิจกรรมตามที่คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทองกำหนด อย่างต่อเนื่องทุกปี

            ข้อ ๑๒ ผู้เข้าสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน จะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์   เมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วัน 

       นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็นสมาชิก และจะมีหมายเลขประจำตัวสมาชิกได้หมายเลขเดียวเท่านั้น

       เงินที่สมาชิกชำระให้แก่กองทุนจะไม่คืนให้สมาชิกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น


            ข้อ ๑๔ สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้

                   (๑) ตาย

                   (๒) ลาออก

                   (๓) ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง สองในสามมติให้ออก

                   (๔) ถูกคัดเชือกออก เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ตามข้อ ๑๑ (๒) (๕) และ (๖)Visitors: 59,640