โครงการพัฒนาคุณภาพสตรีให้เป็นผู้ตะหนักและรอบรู้เรื่องภาษี รุ่นที่ ๒

โครงการพัฒนาคุณภาพสตรีให้เป็นผู้ตระหนักและรอบรู้ด้านภาษี

รุ่นที่ ๒

จากตัวแทนสตรี ๘ ตำบล จำนวน ๘๑ ท่าน

ตำบลเจดีย์ ตำบลกระจัน ตำบลยุ้งทะลาย ตำบลบ้านดอน ตำบลสระยายโสม

ตำบลสระพังลาน ตำบลดอนมะเกลือ และตำบลจรเข้สามพัน

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

จัดโดย คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง

ด้วยงบประมาณสนับสนุนจาก

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุพรรณบุรี

www.UthongWomenGroup.com

คุณพชรพรรณ มาตรศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทองกล่าวเปิดงาน

นางทองคำ เพ็ชรปานกัน พัฒนาการอำเภออู่ทอง เกรินนำ

วิทยาการโดย นายอนุพันธ์ พรรณบัตร สรรพากรอำเภออู่ทอง

เนื้อหาในการอบรมวันนี้ว่าด้วยเรื่อง

-         การคำนวณภาษีเงินได้บุคคล

-         องค์ประกอบของการคำนวณ

-         ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

-         เกณฑ์เงินได้ที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ

-         คำนิยาม “เงินได้พึงประเมิน

Visitors: 59,640