โครงการพัฒนาคุณภาพสตรีให้เป็นผู้ตะหนักและรอบรู้เรื่องภาษี รุ่นที่ ๑

โครงการพัฒนาคุณภาพสตรีให้เป็นผู้ตระหนักและรอบรู้ด้านภาษี รุ่นที่ ๑

จากตัวแทนสตรี ๕ ตำบล จำนวน ๗๔ ท่าน

ตำบลบ้านโข้ง ตำบลพลับพลาไชย ตำบลดอนคา ตำบลหนองโอ่ง และตำบลอู่ทอง

ในวันพุธที่ ๒๒ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

จัดโดย คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง

ด้วยงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุพรรณบุรี

www.UthongWomenGroup.com

คุณพชรพรรณ มาตรศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทองกล่าวเปิดงาน

นางทองคำ เพ็ชรปานกัน พัฒนาการอำเภออู่ทอง เกรินนำ

วิทยาการโดย นายอนุพันธ์ พรรณบัตร สรรพากรอำเภออู่ทอง

เนื้อหาในการอบรมวันนี้ว่าด้วยเรื่อง

-         การคำนวณภาษีเงินได้บุคคล

-         องค์ประกอบของการคำนวณ

-         ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

-         เกณฑ์เงินได้ที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ

-         คำนิยาม “เงินได้พึงประเมิน”

-         การหักค่าใช้จ่าย

 

Visitors: 59,644