โครงการเสริมสร้างศักยภาพบทบาทสตรี ในการแก้ไขปัญหาของชุมชน

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบทบาทสตรี ในการแก้ไขปัญหาของชุมชน

วันพุธที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง

งบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุพรรณบุรี

เริ่มการประชุมโดย

คุณพชรพรรณ มาตรศรี   กล่าวรายงาน

นายเสกสรร ถนอมกิตติ   นายอำเภออู่ทอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

นางทองคำ เพ็ชรปานกัน พัฒนาการอำเภออู่ทอง ดำเนินรายการ

 

วิทยากรโดย ส่วนงานจราจร สภ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

1.ร.ต.อ.วิทูรย์ ศรัทธาธรรม        รองสารวัตรจราจร

2.รตต.กำธร เฟื่องทอง             รองสารวัตรจราจร

3.ด.ต.ประยูร ปิขุนทด              ผบ.หมู่งานจราจร

 

บรรยายเรื่อง สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ

1.สาเหตุเกิดจาก คน

1.1 คนขับ

1.2 คนเดินเท้า

2.สาเหตุเกิดจาก ยานพาหนะ

3.สาเหตุเกิดจาก สิ่งแวดล้อม

4.สาเหตุเกิดจาก ภัยธรรมชาติ

 

การบรรยายให้ความรู้เรื่องจราจร อาทิ

   การตรวจสภาพรถ

   รถจักรยานยนต์ อายุ ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จะต้องตรวจสภาพ

   รถยนต์ อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป จะต้องตรวจสภาพ

การขับรถคืออะไร

-            การนำรถจอดตาม

-            การหยุดรถ

-            ทางเอก

-    การแซง

-    การเลี้ยวรถ

-    ป้ายและเครื่องหมายจราจรที่ควรรู้

-    ป้ายบังคับแบบมาตรฐาน

-    สัญญาณจราจร


Visitors: 59,644