เชื่อมโยงวัฒนธรรมหลวงพระบาง สู่ อำเภออู่ทอง

โครงการศึกษาดูงาน

เชื่อมโยงวัฒนธรรมหลวงพระบาง สู่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ ๒๔-๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 ออกเดินทาง สนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ - สู่สนามบินหลวงพระบาง สปป.ลาว

 

 

สถานที่ศึกษาดูงาน

- การท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบาง

- บ้านซ่างไฮ่

- ออกพบตก

-บ้านผานม

นำคณะโดยคุณพชรพรรณ มาตรศรี

ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง และผู้นำสตรีอำเภออู่ทอง

Visitors: 59,640