อบรมกฎหมายสตรี รุ่นที่ ๔

โครงการอบรมเพิ่มความรู้ด้านกฎหมาย
แก่ผู้นำสตรีอำเภออู่ทอง ๑๕๕ หมู่บ้าน
รุ่นที่ ๔ ตำบลบ้านดอน , ตำบลยุ้งทะลาย .
ตำบลจระเข้สามพัน
วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561
ณ เทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
นำโดยคุณพชรพรรณ มาตรศรี
ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง
ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีออกจากระบบ

นายทรงบท คุ้มฉาย
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านดอน ให้การต้อนรับ

นายศุภมาส กลมเกลี้ยง
ปลัดอำเภออู่ทองฝ่ายความมั่นคง ตัวแทนท่านนายอำเภอเข้าร่วมประชุม

นายวีระ มหธรรม
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานในการประชุมครั้งนี้

นางนุชนภา โพธิเนตร
ผู้อำนวยสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัว

นายบุญเสริม บุญเรืองรอด
นายสะท้าน คล้ายสุบรรณ
นิติกรชำนาญการ
ผู้ให้ความรู้และบรรยาย

ขั้นด้วยทีมเหล่ากาชาด
นางฐิติพร สิริโกศล
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะ
นางช่อเพชร จันทดี สมาชิกเหล่ากาชาด
นางสายหยุด ใสสุด สมาชิกเหล่ากาชาด
นางเปรมจิต ลือสกุลกิจ กรรมการเหล่ากาชาด
ให้ความรู้เรื่องการบริจาคดวงตา
Visitors: 59,644