การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
จำนวน ๑๕๕ หมู่บ้าน
วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพ ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
วาระการประชุมในครั้งนี้ คือ
๑. โครงการ "อบรมเพิ่มความรู้ ด้านกฏหมายแก่สตรี"
๒.โครงการ "อบรมพัฒนาศักยภาพสตรี (บุคลิกภาพของผู้นำในโอกาส แต่ละอริยาบท)
๓.การสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ของอำเภออู่ทอง
๔.การรับบริจาคดวงตา และอวัยวะ ของกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี
๕.โครงการ "ปันน้ำใจ๑ตำบล๑หลังคาเรือน หลังที่ ๘
๖.กองทุนฌาปนกิจสตรี อำเภออู่ทอง
๗.การจัดงาน "ทวารวดี สตรีศรีอู่ทอง" ครั้งที่ ๒๓
Visitors: 59,644