ปลูกป่าวัดบ้านดงน้อย

สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.๗) และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง 
รวมใจปลูกต้นกล้าสักและต้นกล้าประดู่ เพื่อเทิดพระเกียรติเทิดไท้ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น. 
ณ บริเวณวัดบ้านดงน้อย หมู่ที่ ๑๐ ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
Visitors: 57,591