Life Innovation Platform

Life Innovation Platform
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็น และสร้างเครือข่ายนวัตกรรมชีวิตทั่วประเทศ 
ภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี  วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ 
ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จ.สุพรรณบุรี
Visitors: 59,642