อพท.อู่ทอง ร่วมกับ กพสอ.อู่ทอง สอนทำผ้าพิมพ์มือ โดย ผู้สอนมืออาชีพชาวอินเดีย


สร้างอาชีพ สร้างรายได้!! สุพรรณบุรี 
อพท.สอนทำผ้าพิมพ์มือสร้างอาชีพให้กลุ่มสตรีและชุมชน เสริมสร้างสินค้าคุณภาพ
    ที่สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง อพท.7 นายพิภพ บุญธรรม รอง ผวจ.สุพรรณบุรี ประธานเปิดการฝึกสอนอาชีพการทำผ้าพิมพ์มือลายทวารวดี โดยมีนายสมจินต์ ชาญกระบี่ รอง ผอ.อพท. นางพชรพรรณ มาตรศรี ประธานคณะการพัฒนาสตรี อ.อู่ทอง พร้อมคณะ ให้การต้อนรับนายพิภพ บุญธรรม รอง ผวจ.สุพรรณบุรี 
    กล่าวว่าการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง วันนี้เรามีกิจกรรมต่าง ๆ การขับเคลื่อนแผนแม่บททำให้ อ.อู่ทอง เป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เช่น การแกะสลักพระพุทธบุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ ใกล้จะแล้วเสร็จ เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้ประชาชนรู้เรื่องของความเป็นเมืองโบราณอู่ทองมากขึ้น ขณะเดียวกันการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในส่วนของการขับเคลื่อนชุมชนคือมีส่วนร่วมในการผลิตสินค้า การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ อีกทั้งขับเคลื่อนองค์ประกอบของสินค้าต่างๆ วันนี้ 
    องค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อความยั่งยืนเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.) ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาตัวสินค้าที่เป็นผ้าไทยโบราณ และมีองค์กรสตรีคณะกรรมการพัฒนาสตรีของ อ.อู่ทอง พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ ที่มีความรู้ทางด้าน ได้มาร่วมกิจกรรม ขับเคลื่อนอารยธรรมโบราณ เป็นอัตลักษณ์ โดยการถ่ายทอดสู่ผ้าที่พิมพ์ลายต่างๆ เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดจะนำไปขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองโบราณอู่ทองในทุกๆ มิติ
    ทางด้านนางพชรพรรณ มาตรศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.อู่ทอง กล่าวว่า กลุ่มอาชีพของสตรี อ.อู่ทองเป็นกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง อพท.และจังหวัด จึงให้องค์กรสตรีเป็นผู้ดำเนินการทำผ้าพิมพ์ สนองนโยบายของ อพท.และจังหวัด อพท.โดยให้การสนับสนุนงบประมาณ มาเรียนรู้การทำผ้าพิมพ์มือลายทวารวดีของ อ.อู่ทอง โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากประเทศอินเดียมาฝึกสอน ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำผ้าพิมพ์มือ ซึ่งลวดลายนี้ได้ค้นพบจากเมืองโบราณอู่ทองและนำลายที่ค้นพบมาพัฒนาผูกลายให้อยู่บนผืนผ้า ซึ่งจะเป็นการพัฒนาต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์หรือเครื่องใช้ เครื่องนุ่งห่ม เป็นของฝากของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยว ก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชนจนถึงเยาวชนรุ่นหลังสามารถที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าพิมพ์ลายทวารวดีของเมืองโบราณอู่ทองซึ่งลวดลายจะเน้นเอกลักษณ์เป็นลายทวารวดี ซึ่งเป็นลายมาจากฐานของเจดีย์ที่ค้นพบในเมืองโบราณอู่ทองอยู่บนผืนผ้าเป็นของดีประจำอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จะเป็นที่รู้จักต่อชาวต่างจังหวัดหรือต่างประเทศให้รู้จักเมืองโบราณอู่ทองมากยิ่งขึ้น
     ทางด้านนายสมจินต์ ชาญกระบี่ รักษาการ ผจก.อพท. เปิดเผยว่า เปิดเผยว่า อพท.เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้าน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาเรื่องผ้าเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะพัฒนา ดูจากภาคีที่มีความรู้ความสามารถ ทำกิจกรรมตรงนี้ได้อย่างดีคือองค์กรพัฒนาสตรีของอู่ทอง ดังนั้นเราจึงประสานความร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะพัฒนาลายผ้า ซึ่งมาจากลายที่เกิดจากวัตถุโบราณหรือโบราณสถานที่ค้นพบในเมืองโบราณอู่ทองที่มีลวดลายต่างๆ ที่เกี่ยวกับลวดลายโบราณที่จะนำมาถ่ายทอดเป็นศิลปะบนผืนผ้า จัดสร้างให้เป็นอัตลักษณ์ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบขึ้นใหม่ นอกจากเสื้อผ้าแล้วยังมี ถ้วย ชาม ชุดแก้วกาแฟ เราจะนำลวดลายต่างๆ ที่อยู่ในเมืองโบราณอู่ทองทั้งหมด นำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่สำคัญเป็นการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องในชุมชนอู่ทอง 
      กลุ่มสตรีเป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดและเข้าถึงพลังมวลชนต่างๆ ได้มากที่สุด และมีพลังที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับเมืองโบราณอู่ทองได้ดีกว่ากลุ่มอื่นๆ อพท.ซึ่งเป็นองค์กรมหาชนและมีหน้าที่ในการประสานส่งเสริม โครงการนี้ให้ก้าวหน้าสู่ระดับสากล และเป็นของขวัญในวาระโอกาสต่างๆ ระดับพรีเมี่ยม ต่อไป
                                                                  ภัทรพล พรมพัก ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.สุพรรณบุรี
Visitors: 59,644