งานอนุรักษ์สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ต.ดอนคา

งานประเพณีบุญบั้งไฟ ณ วัดโภคาราม (ดอนคา) อ.อู่ทอง
จ.สุพรรณบุรี นางวณิชชา บุญธรรม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟที่บริเวณกลางทุ่งนาบ้านหนองสองห้อง หมู่ 18 ต.ดอนคา อ.อูทอง มีนางพชรพรรณ มาตรศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ การจัดประเพณีบุญบั้งไฟครั้งนี้มีพระครูกิตติสุวรรณวัฒน์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภออู่ทอง เจ้าอาวาสวัดโภคาราม (ดอนคา) ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ต.ดอนคา รวมทั้งสถานศึกษาต่างๆ และภาคเอกชนร่วมกันจัดขึ้น
พระครูกิตติสุวรรณวัฒน์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภออู่ทอง เจ้าอาวาสวัดโภคาราม (ดอนคา) ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่าชุมชนตำบลดอน เป็นชุมชนที่เก่าแก่อายุหลายร้อยปี ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาวลาวเวียง อพยพมาตั้งถิ่นฐานในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งอพยพมาตั้งหลักแหล่ง ณ ตำบลดอนคา มีวัฒนธรรมประเพณีเป็นของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา ประเพณีต่างๆ เช่น บุญเดือน 3 (บุญข้าวจี่) สารทลาว ประเพณีบุญบั้งไฟ ชาวตำบลดอนคา ได้ร่วมกันสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเหล่านี้มาอย่างยาวนาน
โดยเฉพาะงานประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญอีกประเพณีหนึ่งของชาวตำบลดอนคาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และได้ดำเนินการจัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี งานประเพณีบุญบั้งไฟ จะจัดขึ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 เป็นวันวิสาขบูชา หรือที่ชาวบ้านเรียกงานบุญเดือน 6 เป็นวันที่เริ่มเข้าสู่ฤดูทำนา ซึ่งการจุดบั้งไฟเป็นความเชื่อว่าเป็นการบูชาพระยาแถนซึ่งเป็น เทวดาที่ทำให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล ได้รับรู้ว่าเกษตรกรเริ่มทำนาแล้วพระยาแถนก็จะบันดาลให้ฝนตกทำให้ชาวนามีน้ำไว้ทำการเกษตรตามความเชื่อดั้งเดิม ดังนั้นชาวตำบลดอนคาจึงให้ความสำคัญประเพณีบุญบั้งไฟเป็นอย่างมาก การจัดประเพณีนี้นอกจากอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟของชาวตำบลดอนคาให้คงอยู่สืบต่อไปแล้วยังทำให้ประชาชนทุกหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมในเกิดความรักความสามัคคีและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตชุมชนตำบลดอนคา เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง และประชาชนได้ร่วมกันแสดงออกและมีส่วนร่วมอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟ ที่มีเพียงแห่งเดียวของภาคกลาง โดยช่วงเช้าได้มีการทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา จากนั้นเป็นการเปิดงานประพณีบุญยั้งไฟ ส่วนช่วงกลางคืนมีการเวียนที่พระอุโบสถวัดโภคาราม

เครดิตข่าวโดย ภัทรพล พรมพัก/สุพรรณบุรี
Visitors: 59,644