รอบค่ำ

โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรสตรีระดับภาค
(ภาคกลาง) วันที่ ๒๖ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๒๙
ณ โรงแรมเลิศธานี จ.สุพรรณบุรี
Visitors: 48,615