ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลนครนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลนครนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ในโครงการศึกษาดูงาน
"การบริหารจัดการองค์กรสตรีอย่างมีประสิทธิภาพ"
วันพุธที่ ๒๗ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
Visitors: 59,643