พิธีเปิดตลาดหรรษา วินยานุโยค

คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง นำโดยคุณพชรพรรณ มาตรศรี นำคณะผู้นำและสมาชิกสตรีแต่งกายในชุดผ้าทอท้องถิ่นเข้าร่วมในพิธีเปิดตลาดหรรษา วินยานุโยค ในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ บริเวณทางเข้าวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม (วัดเขาพระ) ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งจัดขึ้นเฉพาะวันศุกร์ต้นเดือน เวลา 15.00 น. - 22.00 น. และวันเสาร์ต้นเดือน เวลา 10.00 น. - 22.00 น.
Visitors: 59,644