เยี่ยมชมงานวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโสมจันทร์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
คณะสตรีจากตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เดินทางเข้าชมงานวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโสมจันทร์
จำนวน 5 คันรถบัส 250 คน จาก 16 หมู่

นำโดยนายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
นายฉกรรณ์ คชรินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
นายนุกูล แย้มกลิ่น รองประธานสภาฯ
นายมนูญ วิวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
นายบุญญัติ เตียวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้ใหญ่ถาวร แผลงภักดี
นางชนิดา จันทร์บัว ประธานกองทุนบทบาทสตรี
นางโชติกา ทรงแระดิษฐ์ ประธานกลุ่มสตรีฯตำบลตะพง

ในวันนี้คุณพชรพรรณ มาตรศรี พร้อมด้วยประธานสตรีทุกตำบลให้การต้อนรับ 
พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ในการทำงานพัฒนาสตรี การดำเนินงานโครงการ๑ตำบล๑หลังคาเรือน
นายกทวีป แสงกระจ่างพูดคุยในเรื่องสินค้าOtop ของตำบลตะพง
คุณสุภัศรณ์ พงษ์พานิช ประธานสตรีตำบลสระยายโสม พูดคุยเรื่องของกล้วย
จบการประชุมร่วมรับประทานอาหารและถ่ายภาพหมู่
Visitors: 59,642