ประธานมอบทุนการศึกษาแด่นักเรียน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
คุณพชรพรรณ มาตรศรี ท่านประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง
เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแด่นักเรียน และให้โอวาส
ในงานวันแห่งความสำเร็จ ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ ต.พลับพลาไชย
Visitors: 59,644