การประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค ๒

จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

ในวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์กาศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณบุรี

เป็นการรวมตัวของเหล่าสมาชิกกาชาดจังหวัด ในเขตภาค ๒

อันได้แก่ จ.ชัยนาท จ.นครนายก จ.สุพรรณบุรี จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.สิงห์บุรี

Visitors: 59,644