การประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค ๒

จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์กาศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณบุรี
เป็นการรวมตัวของเหล่าสมาชิกกาชาดจังหวัด ในเขตภาค ๒ อันได้แก่ จ.ชัยนาท จ.นครนายก จ.สุพรรณบุรี จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.สิงห์บุรี
Visitors: 42,988