โครงการเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรสตรี

กิจกรรมส่งเสริมครอบครัวแข็งแรงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้น ณ ที่ทำการคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง ในวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิการยน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยนางวิภารัตน์ มีพันธ์ พัฒนาการอำเภออู่ทอง ให้ความรู้กับสมาชิกสตรี และประธานสตรีในทุกตำบลของอำเภออู่ทอง คุณพชพรรณ มาตรศรีของพวกเราก็ตั้งใจฟังและมีการน้อมรับโครงการดังกล่าวมาใช้ในครัวเรือนของสมาชิกสตรี...
Visitors: 58,981