โครงการสัมมนา เรื่อง คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคง

การสัมมนา เรื่อง คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคง
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
โดย ฯพณฯ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
ท่านขจัดภัย บุรุษพัฒน์ นายกสมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร
มีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง
Visitors: 58,979