โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภออู่ทอง

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภออู่ทอง
วันที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
โดย คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน ๑๕๕ หมู่บ้าน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ดำเนินการโดย พัฒนาชุมชนอำเภออู่ทอง และ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง
ภายใต้การนำและงบประมาณ คุณพชรพรรณ มาตรศรี
ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง

ตามกำหนดการดังนี้

เวลา ๐๕.๐๐ น. ออกเดินทางจากปั้มน้ำมันเอสโซ่ อ.อู่ทอง

เวลา  ๘.๓๐ น. ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ โครงการหุบกะพงตามพระราชดำริ
เวลา ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านชมวิวซีฟู๊ด
เวลา ๑๔.๐๐ น. เข้าที่พัก โรงแรมลองบีช ชะอำ
เวลา ๑๘.๐๐ น. ร่วมรับประทานอาหารเย็นและกิจกรรม

Visitors: 59,644