การคัดสรรผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ๒๕๕๘

การคัดสรรผู้นำเครือข่ายใน โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ๒๕๕๘

ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดเขากระจิว หมู่ที่ ๕

ตำบลบ้านโข้ง อ.อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

Visitors: 59,640