พิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับราษฎรผู้ประสบวาตภัย

      พิธีมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้กับราษฎรผู้ประสบวาตภัย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ในวันอังคารที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย
      โดย ว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธาน
นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ นายอำเภออู่ทองพร้อมด้วยข้าราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี 
และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง นำโดยคุณพชรพรรณ มาตรศรี และประชาชนชาวอู่ทอง 
รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณธิคุณ เป็นล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบให้ ว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี 
มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในวันนี้
       จากสถานการณ์ เมื่อวันที่ ๑-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้เกิดวาตภัยขึ้นในพื้นที่อำเภออู่ทอง
ทำให้ราษฎรประสบวาตภัย ได้รับความเดือดร้อน จำนวน ๕๑๐ คน บ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน ๑๗๐ หลังคาเรือน
       ในวันนี้คุณพชรพรรณ มาตรศรีในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง เป็นตัวแทนสตรี
มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบวาตภัย ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย 
โดย กองทุนพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง  จำนวน ๕,๐๐๐ บาท 
Visitors: 59,640