วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2557 อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

อำเภออู่ทองกำหนดจัดงาน “เทศกาลหัวโตอู่ทอง ครั้งที่ 2 ปี 2557” ขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2557
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีการแห่หัวโตกลองยาว ซึ่งเป็นการละเล่นของภาคกลางให้คงอยู่เป็นมรดกของชาติไทยสืบไป และเพื่อเป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง รวมถึงเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ประกาศให้เมืองโบราณอู่ทองเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ขบวนแห่เฉลิมฉลองเมืองโบราณอู่ทอง และขบวนแห่หัวโตอู่ทอง
พร้อมกันบริเวณหน้าโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์ ถนนท้าวอู่ทอง ประกอบด้วยขบวนแห่จำนวน 21 ขบวน
เวลา 15.30 น. - การถ่ายภาพหมู่ชุมนุมหัวโตกลองยาวมากที่สุดในประเทศไทย
เวลา 16.30 น. - พิธีเปิดงานเทศกาลหัวโตอู่ทอง ครั้งที่ 2 ปี 2557
                      - ขบวนหัวโตอู่ทอง เคลื่อนไปตามถนนท้าวอู่ทอง ผ่านตลาดอู่ทอง เลี้ยวซ้ายไปตามถนนมาลัยแมน
เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนจักรนารายณ์ ไปสิ้นสุดขบวนที่บริเวณศาลเจ้าพ่อพระยาจักร
Visitors: 59,642