การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีสัญจร ครั้งที่ 11/2556                                   วันที่ 30 เมษายน 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย        ต.ยุ้งทะลาย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีสัญจรตำบลยุ้งทะลาย
ครั้งที่ 11/2556 วันที่ 30 เมษายน 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
เนื้อหาในการประชุมในครั้งนี้ก็คือ
1.โครงการมอบข้าวสาร ช่วยเหลือประชาชน เขตอำเภออู่ทอง โดย ส.ส.นพดล มาตรศรี ผ่านคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง
2.ชี้แจงเรื่องการจัดงาน "ราตรีทวารวดี สตรีศรีอู่ทอง" ครั้งที่ 18
3.การจำหน่ายบัตร VIP
4.การนำผลิตภัณฑ์ oTop เข้ามาจำหน่ายใน www.UthongWomenGroup.com

Visitors: 59,644