การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีสัญจร ครั้งที่ 5/2556                 วันที่ 24 เมษายน 2556 ณ อบต.สระพังลาน                                ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีสัญจรตำบลดอนคา ครั้งที่ 5/2556 
วันที่ 24 เมษายน 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
เนื้อหาในการประชุมในครั้งนี้ก็คือ

1.โครงการมอบข้าวสาร ช่วยเหลือประชาชน เขตอำเภออู่ทอง โดย ส.ส.นพดล มาตรศรี ผ่านคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง
2.ชี้แจงเรื่องการจัดงาน "ราตรีทวารวดี สตรีศรีอู่ทอง" ครั้งที่ 18
3.การจำหน่ายบัตร VIP
4.การนำผลิตภัณฑ์ oTop เข้ามาจำหน่ายใน www.UthongWomenGroup.com
5.การร่วมกิจกรรม การประกวดในงานสัปดาห์รำลึกวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวร ณ อนุสรณ์ดอนเจดีย์
Visitors: 59,640