กิจกรรม โครงการส่งเสริมจิตอาสา สตรีอู่ทองรวมพลังพัฒนา เทิดไท้องค์ราชินี

จัดขึ้น ณ วัดเขาพระศรีสรรเพชรญาราม หมู่ที่ ๕ ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
Visitors: 59,644