แห่เทียนพรรษา สุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๖

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๑

พิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม พร้อมชมขบวนแห่เทียนพรรษาอันยิ่งใหญ่ตระการตา

ของทั้ง๑๐อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี

ซึ่งในปีนี้ ขบวนของอำเภออู่ทองได้จัดการแสดงในรูปแบบศิลปวัฒนธรรม ในชุด "ระบำทวารวดี"

การฟ้อนรำที่อ่อนช้อยงดงามในท่วงทำนองที่บงบอกถึงความเป็นเมืองโบราณอู่ทองได้อย่างชัดเจน

ชมรถเทียนพรรษา ที่บรรจงแกะอย่างปราณีตทั้งคัน และมีการประดับตกแต่งด้วยบุปผชาติ

มีริ้วขบวนจากส่วนราชการ และจาก ๕ ชาติพันธุ์ ของชาวเมืองโบราณอุ่ทอง

โดยรถขบวนเทียนพรรษาและขบวนเทียนพรรษาจะเริ่มเคลื่อนขบวนออกจากบริเวณหน้าแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๑ ไปยังหอนาฬิกา

ไปตามเส้นทางถนนมาลัยแมน สิ้นสุดการปล่อยขบวนบริเวณทางแยกหน้าธนาคารกสิกร รถเทียนวกกลับบริเวณทางแยกหน้าธนาคารกสิกร

แล้วกลับไปจอดที่วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร รวมระยะทาง ๑.๒ กิโลเมตร

Visitors: 59,644