สตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน(ภาคกลาง)

งานประกาศเกียรติคุณสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๙
งานวันสตรีสากล ประจำปี๒๕๕๙
International Women's Day 2016
"สตรีกับการพัฒนาที่ยั่งยืน"
๔ มีนาคม ๒๕๕๙
จัดโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ณ ห้องแกรนด์ไดม่อนด์ บอลรูมอาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี

สตรีดีเด่นการพัฒนาชุมชน(ภาคกลาง)
นางพชรพรรณ มาตรศรี
ผู้ดำรงตำแหน่ง
-คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุพรรณบุรี
-ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง
ผลงานดีเด่น
จัดทำโครงการ
"ปันน้ำใจ๑ตำบล๑หลังคาเรือน"
สร้างบ้านให้สตรีที่ยากไร้หรือ
พิการบนที่ดินของผู้รับ
Visitors: 59,642