ประชุมสัญจร ครั้งที่ ๑ ตำบลบ้านดอน

โครงการสตรีอู่ทองสัญจร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕  ตำบลบ้านดอน

"สวมผ้าไทย ให้สนุก" สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าทอท้องถิ่น ดำรงไว้ในแผ่นดิน

วันเสาร์ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.

ณ ศาลาการเปรียญวัดกลางบ้านดอน ต.บ้านดอน

โดยมีนางจันทนา ผลหิรัญ ประธานสตรีตำบลบ้านดอน

นางเครือวัลย์ แร่เพชร เลขา ให้การต้อนรับ

คุณพชรพรรณ มาตรศรี ประธานคณะหรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง

ชี้แจงรายละเอียดในการประชุมในครั้งนี้

มีการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กที่เรียนดี และมีการมอบข้าวสารจากครอบครัวมาตรศรี 

จบการประชุม

มีการออกร้านจากสตรีทั้ง ๙ หมู่ นำ ผักครอส  นำผักดร็คโอค ผักกรีนโอค และเบบี้ครอส  จากโครงการปลูกผักสลัดปลอดสารพิษ มาจำหน่าย

กลุ่มทอผ้ากี่กระตุก โดยนางไกร มั่นเพชร ประธานกลุ่มและสมาชิก ในหมู่ ๖ นำผ้าทอมาจัดแสดงและออกร้าน

 หมู่ที่ ๘ ซึ่งนางบุญมี อินทร์แสน ประธานกลุ่ม ได้นำ ผลิตภัณฑ์ ปลาร้าสับ , มะม่วงกวน , กล้วยเบรคแตก ฯลฯ

  ร่วมรับประทานอาการกลางวัน จากนั้นออกเยี่ยม ครอบครัวสตรีผู้ยากไร้ จำนวน ๕ ครัวเรือน

   การจัดงานครั้งนี้จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง

   ภายใต้งบประมาณ กองทุนพัฒนาสตรีอำเภออู่ทองVisitors: 59,644