ประชุมสัญจร ครั้งที่ ๑๑

การประชุมสัญจรของสตรีอำเภออู่ทอง ครั้งที่ ๑๑ ตำบลอู่ทอง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ หอประชุมเอนกประสงค์

วาระการประชุม

- ประชาสัมพันธ์ งานรวมพลังสตรี "ทวารวดีสตรีศรีอู่ทอง"

- กองทุนพัฒนาสตรีอู่ทอง

- การพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภออู่ทอง

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

- โครงการปันน้ำใจ ๑ ตำบล ๑ หลังคาเรือน

- มอบทุนการศึกษา นักเรียนเรียนดี ยากไร้

- มอบทุนยังชีพ และข้าวสาร ผู้ยากไร้ พิการ

 

ขอขอบคุณ ผู้นำชุมชน และ สตรีตำบลอู่ทอง ทุกๆท่าน

Visitors: 59,644