ประชุมสัญจร ครั้งที่ ๑๐

การประชุมสัญจรของสตรีอำเภออู่ทอง ครั้งที่ ๑๐ ตำบลดอนมะเกลือ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ หอประชุมโรงเรียนวัดดอนมะเกลือ

วาระการประชุม

- ประชาสัมพันธ์ งานรวมพลังสตรี "ทวารวดีสตรีศรีอู่ทอง"

- กองทุนพัฒนาสตรีอู่ทอง

การพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภออู่ทอง

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

- โครงการปันน้ำใจ ๑ ตำบล ๑ หลังคาเรือน

- มอบทุนการศึกษา นักเรียนเรียนดี ยากไร้

- มอบทุนยังชีพ และข้าวสาร ผู้ยากไร้ พิการ

 

ขอขอบคุณ ผู้นำชุมชน และ สตรีตำบลดอนมะเกลือ ทุกๆท่าน

Visitors: 59,642