ประชุมสัญจรครั้งที่ ๓ ตำบลสระยายโสม

ประชุมสัญจร #๓ ตำบลสระยายโสม

จัดขึันในวันเสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

 ณ วัดหนองยายทรัพย์ ตำบลสระยายโสม

เวลา ๐๘.๐๐ น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพ ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง  พร้อมด้วยข้าวสารจากครอบครัวมาตรศรี ไปยังครอบครัวของพี่น้องสตรีที่เจ็บป่วย ลำบาก ในพื้นที่ตำบลสระยายโสม จำนวน ๕ ครอบครัว

เยี่ยมบ้านคุณยายสมจิตร ศรีภุมมา หมู่๖ บ้านหลังที่ ๑ จากโครงการปันน้ำใจ๑ตำบล๑หลังคาเรือน

เวลา ๑๐.๐๐ น ก่อนการประชุม คุณแก้ว พชรพรรณ มาตรศี ได้แนะนำประธานสตรีในแต่ละตำบลให้พี่น้องสตรีที่มาร่วมประชุมได้รู้จัก

                        ชมการแสดงจากตัวแทนของสตรีในแต่ละหมู่

                        จากนั้นมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน ๒ ทุน

 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถึงเนื้อหาวาระการประชุมในครั้งนี้ ก็คือ

๑ การจัดงาน"ทวารวดี สตรีศรีอู่ทอง" ครั้งที่ ๒๗

จัดขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดโภคาราม ตำบลดอนคา

ในวันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา๑๖.๐๐ น.

       โดยมีวงดนตรี ระเบียบวาทะศิลป์ มาทำการแสดง จำหน่ายบัตร ราคา ๓๐๐ บาท

๒ กิจกรรมงานประกวดแห่เทียนและขบวนวันเข้าพรรษา (ปีนี้งด)

๓ กองทุนพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง ประจำปี ๒๕๖๖

๔ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภออู่ทอง

๕ โครงการปันน้ำใจ ๑ ตำบล ๑ หลังคาเรือน หลังที่ ๘

๖ การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดีแต่ยากจน ตำบลละ ๒ คน

     

     การประชุมในครั้งนี้ คุณวาสนา มาตรศรี สจ.สุพรรณบุรี ได้มาร่วมประชุมกับสตรีตำบลสระยายโสมด้วย

เวลา ๑๑.๓๐ น. มอบข้าวสารจากครอบครัวมาตรศรีแก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน

เวลา ๑๒.๐๐ น. ก่อนจบการประชุม ถ่ายภาพหมู่ และรับประทานอาหารร่วมกัน

Visitors: 59,640