ประชุมสัญจรครั้งที่๔ตำบลสระพังลาน

ประชุมสัญจร ครั้งที่ ๔

จัดขึันในวันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน

เวลา ๐๘.๓๐ น.คุณพชรพรรณ มาตรศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง เดินทางมาถึง

                        และเดินเยี่ยมชมการออกร้านค้าของแต่ละชุมชน

                        นางสาวสุวิมล พ่อค้า นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กล่าวต้อนรับ และพูดคุยกับสมาชิกสตรี

เวลา ๐๙.๐๐ น  คุณพชรพรรณ มาตรศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง กล่าวทักทายพี่น้องสตรีในตำบลสระพังลาน

                         จากนั้นแนะนำ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีในแต่ละตำบล

                         คุณพชรพรรณ กล่าวชื่นชม นายก อบต.สระพังลานและคณะที่เข้าร่วมประชุม แสดงถึงการให้ความสำคัญกับองค์กรสตรี  

เวลา ๐๙.๓๐ น. ชมการแสดงจากตัวแทนของสตรี

                          มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดี จำนวน ๒ คน

เวลา ๑๐.๐๐ น. คุณพชรพรรณ มาตรศรี 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถึงเนื้อหาวาระการประชุมในครั้งนี้ ก็คือ

๑ การจัดงาน"ทวารวดี สตรีศรีอู่ทอง" ครั้งที่ ๒๗

จัดขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดโภคาราม ตำบลดอนคา

ในวันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา๑๖.๐๐ น.

       โดยมีวงดนตรี ระเบียบวาทะศิลป์ มาทำการแสดง จำหน่ายบัตร ราคา ๓๐๐ บาท

๒ กิจกรรมงานประกวดแห่เทียนและขบวนวันเข้าพรรษา (ปีนี้งด)

๓ กองทุนพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง ประจำปี ๒๕๖๖

๔ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภออู่ทอง

๕ โครงการปันน้ำใจ ๑ ตำบล ๑ หลังคาเรือน หลังที่ ๘

๖ การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดีแต่ยากจน ตำบลละ ๒ คน

เวลา ๑๑.๓๐ น. มอบข้าวสารจากครอบครัวมาตรศรีแก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน

เวลา ๑๒.๐๐ น. ก่อนจบการประชุม ถ่ายภาพหมู่ และรับประทานอาหารร่วมกัน

เวลา ๑๓.๐๐ น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพ ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง  พร้อมด้วยข้าวสาร

จากครอบครัวมาตรศรี ไปยังครอบครัวของพี่น้องสตรีที่เจ็บป่วย ลำบาก ในพื้นที่ตำบลดอนคาจำนวน ๕ ครอบครัว 

คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง ขอขอบพระคุณ

นายโชติ เอี่ยมสะอาด นายก อบต.สระพังลาน

นายอนันต์ คุณาวงศ์  ประธานสภา อบต.สระพังลาน

นายไพฑูรย์ แก้วบัวดี กำนัน

นายพระเทพ ศรีสุข ผอ.รร.วัดสระพังลาน

 

Visitors: 60,221