ประชุมสัญจรครั้งที่๒ ตำบลดอนคา

ประชุมสัญจร #๒ ตำบลดอนคา

จัดขึันในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

 ณ หอประชุมโรงเรียนโภคาราม

เวลา ๐๘.๐๐ น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพ ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง  พร้อมด้วยข้าวสาร                จากครอบครัวมาตรศรี ไปยังครอบครัวของพี่น้องสตรีที่เจ็บป่วย ลำบาก ในพื้นที่ตำบลดอนคาจำนวน ๕ ครอบครัว 

เวลา ๐๙.๓๐ น.ชมการออกร้านค้าของแต่ละชุมชน มีสินค้ามาจัดแสดงเป็นจำนวนมาก

เวลา ๑๐.๐๐ น ก่อนการประชุมชมการแสดงจากตัวแทนของสตรีในแต่ละหมู่ จำนวน ๕ ชุด                                                                                นำความประทับใจมายังประธานสตรี และผู้เข้าร่วมประชุมในทุกหมู่

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถึงเนื้อหาวาระการประชุมในครั้งนี้ ก็คือ

๑ การจัดงาน"ทวารวดี สตรีศรีอู่ทอง" ครั้งที่ ๒๗

จัดขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดโภคาราม ตำบลดอนคา

ในวันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา๑๖.๐๐ น.

       โดยมีวงดนตรี ระเบียบวาทะศิลป์ มาทำการแสดง จำหน่ายบัตร ราคา ๓๐๐ บาท

๒ กิจกรรมงานประกวดแห่เทียนและขบวนวันเข้าพรรษา (ปีนี้งด)

๓ กองทุนพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง ประจำปี ๒๕๖๖

๔ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภออู่ทอง

๕ โครงการปันน้ำใจ ๑ ตำบล ๑ หลังคาเรือน หลังที่ ๘

๖ การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดีแต่ยากจน ตำบลละ ๒ คน

เวลา ๑๑.๓๐ น. มอบข้าวสารจากครอบครัวมาตรศรีแก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน

เวลา ๑๒.๐๐ น. ก่อนจบการประชุม ถ่ายภาพหมู่ และรับประทานอาหารร่วมกัน

Visitors: 59,644