ตักบาตรข้าวเหนียว

ชาวสตรีอู่ทอง แต่งกายในชุด "ชาติพันธุ์ลาว"

ออกตักบาตรข้าวเหนียว

เวลา ๐๕.๐๐ น.

วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ บริเวณถนนหน้าวัดแสนสุขคาราม หลวงพระบาง

Visitors: 59,640