ตลาดวัฒนธรรมริมน้ำ วัดโพธาราม

คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง ขอเชิญเที่ยวชม ชิม ช๊อป

        ตลาดวัฒนธรรมริมน้ำ วัดโพธาราม บ้านจรเข้สามพัน
เริ่มวันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น.
จัดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ณ ริมคลองจรเข้สามพัน วัดโพธาราม ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
บริหารจัดการโดย
วิสาหกิจชุมชนคลาดน้ำเรือนไทย วัดโพธาราม บ้านจรเข้สามพัน
 
      ความเป็นมาของพื้นที่แห่งนี้เริ่มต้นจากท่านเจ้าคุณพระสุวรณโมลี
เจ้าคณะอําเภออู่ทอง เจ้าอาวาสวัดโพธาราม
ริเริ่มให้ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อให้ร่มเงาแก่สาธุชนที่ได้เข้ามาปฏิบัติธรรมในเวลานั้นเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน
จึงได้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่และชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์
จนกระทั่งเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๖๑ พัฒนาการอําเภออู่ทองได้เข้ามา
จัดทําโครงการหมู่บ้านวัตวิถีตลาดชุมชนริมน้ำแห่งนี้
โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เกิดการค้าขายและมีกิจกรรมต่างๆเช่น
โครงการส่งเสริมประเพณีสารทไทยโครงการลอยกระทง
และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชนโดยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดเป็นตลาดน้ําบ้านจรเข้สามพันซึ่งถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ราชภัฏเชิงรุก
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นมีการจับมือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์
ให้เป็นต้นแบบการบูรณาการองค์ความรู้ผ่านศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีลงพื้นที่ใกล้ชิดกับชุมชน
สร้างมาตรฐานด้านการผลิตคุณภาพผลผลิตและการจัดจําหน่ายเปิดตลาดชุมชนริมน้ําบ้านจรเข้สามพัน
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ชุมชน
 
      แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด๑๙ในปีพ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔
ทําให้ตลาดริมน้ํา ต้องหยุดจัดกิจกรรมต่างๆตาม มติของคณะรัฐมนตรี จนถึงปัจจุบัน
ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาพื้นที่รวมทั้งวิถีชีวิตของคนในชุมชนบางส่วนขาดหายไป
 
จนกระทั่งในปี ๒๕๖๗ เทศบาลตําบลจรเข้สามพันร่วมกับนักศึกษาหลักสูตร ปปร. รุ่นที่๒๗ สถาบันพระปกเกล้า
สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือ สอวช.
และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบพท.
ได้ร่วมกันจัดทํากิจกรมในการมองทิศทางและอนาคตของชุมชนจรเข้สามพันรวมทั้งมีการวางแผนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
เชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมให้แก่ชุมชนจรเข้สามพันอ. อู่ทอง จ.สุพรณบุรี
โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของพื้นที่ดังกล่าวและมีความตั้งใจอันดีในการวางแผนจัดให้มี
ตลาดสินค้าวัฒนธรรมขึ้นบริเวณสวนป่าวังมัจฉาริมน้ำจรเข้สามพันวัดโพธาราม
เพื่อเป็นพื้นที่ค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าวัฒนธร มและส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมของพื้นที่
กำหนดเปิดตลาดวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น .
โดย นายวราวุธ  ศิลปอาชา  รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และจะเปิดทำการค้าขายทุกวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขตฤกษ์
โดยมีร้านค้าประมาณ ๘๐ ร้านจำหน่ายสินค้าวัฒนธรรม เช่น อาหารไทยพื้นถิ่นของฝากของที่ระลึก ฯลฯ
 
ดําเนินการโดย วิสาหกิจชุมชนตลาดน้ําเรือนไทยวัดโพธารามบ้านจรเข้สามพัน
ติดต่อพื้นที่ ค้าขายได้ที่ คุณชัยชนะ 092-658- 3754 คุณภาคภูมิ 087- 811- 7890 ผญ. วันนา 092-441- 5089
และ สามารถเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ www.uthongwomengroup.com
Visitors: 59,642