ด้านวัฒนธรรม

คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง

นำโดยคุณพชรพรรณ มาตรศรี และผู้นำสตรี

ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในงานปริวาสกรรม ปี ๒๕๖๕

ณ วัดโพธิ์ทองเจริญ (วัดบ้านขาม) ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 

วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕Visitors: 59,644