งานลอยกระทง

บุญไต้โคมไฟ(จุดประทีปโคมไฟ) ไหลเรือไฟ เป็นบุญประเพณี

ที่มีขึ้นในช่วงงานบุญออกพรรษาปวารณา

โดยเฉพาะชาวหลวงพระบาง ได้สืบทอดกันมาแต่กาลเก่าตาม

"ฮีตสิบสองคองสิบสี่" ของลาว

ชาวนครหลวงพระบาง จึงนัดรวมกันในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 

เพื่อร่วมกันไหลเรือไฟ ลอยกระทงบูชารอยพระบาทพระพุทธเจ้า ที่อยู่ใต้บาดาล

Visitors: 58,979