โครงการเพิ่มทักษะการมัดหมี่ลายขอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ (ผ้าฝ้าย)

 

  "อู่ทอง เมืองฅนทวา “พัฒนาคน พัฒนาชุมชน”
“โครงการเพิ่มทักษะการมัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ (ผ้าฝ้าย)”
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายเสกสรร ถนอมกิตติ นายอำเภออู่ทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม                        “โครงการเพิ่มทักษะการมัดหมี่ลายขอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ (ผ้าฝ้าย)” โดยมีนางพชรพรรณ มาตรศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี  พร้อมด้วยสตรีอู่ทอง นางทองคำ เพ็ชรปานกัน พัฒนาการอำเภออู่ทอง และ นางสาวสุวิมล พ่อค้า นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรม                                    ความสำคัญของการจัดโครงการครั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานหัตถกรรม การทอผ้า  อันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ที่ได้มีการสืบทอดกันมา จากรุ่นสู่รุ่น มาจนถึงปัจจุบัน และเป็นการสนองนโยบายภาครัฐ ในการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าทอ ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ อันเป็นลายผ้าพระราชทาน

              จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มทักษะการมัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ (ผ้าฝ้าย) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะการมัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ให้แก่ผู้เข้าอบรมให้สามารถนำความรู้มาใช้ในการมัดลายฝ้ายสำหรับทอได้เองในท้องถิ่น สร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสตรี

การอบรมครั้งนี้ กำหนดดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2565 ณ บริษัท อู่ทองพลาสม่าเอ็นเนอร์ยี จำกัด โดยได้เชิญทีมวิทยากรผู้มีความชำนาญในการมัดหมี่จากจังหวัด หนองบัวลำภู                  มาเป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม และคัดเลือกผู้เข้าอบรมที่มีพื้นฐานการทอผ้า ที่มีความสนใจจรักในการทอผ้า ซึ่งเป็นตัวแทนมาจากตำบลบ้านโข้ง ตำบลดอนคา และตำบลพลับพลาไชย รวมจำนวน 21 คน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภททุนอุดหนุน

                                                                             ข้อมูลข่าวจาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออู่ทอง

 

Visitors: 59,642