ติดต่อเรา

รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง (กพสอ.)

๐๑ นางพชรพรรณ (คุณแก้ว) มาตรศรี   - พลับพลาไชย        ๐๘๑-๘๕๑-๖๙๙๒

๐๒ นางภารดี (กบ) วงศ์ศรีจันทร์           - กระจัน                 ๐๘๑-๘๐๔-๑๙๓๕

๐๓ นางสุภัสศรณ์ (จิ) พงษ์พานิช           - สระยายโสม         ๐๘๘-๕๘๕-๕๙๗๘

๐๔ นางสาวใจกานต์ (นุ้ย) ชัยวันดี         - พลับพลาไชย        ๐๙๖-๘๘๐-๓๖๘๘

๐๕ นางสาวรุจิรา ปริวัตรชกุลแก้ว           - บ้านโข้ง               ๐๘๑-๐๑๐-๙๔๓๐

๐๖ นางเพ็ญจันทร์ (ฝน) จันทร์นาลาว    - อู่ทอง                   ๐๘๑-๑๒๒-๕๘๘๕

๐๗ นางเสาวนีย์  กมลคร                      - บ้านโข้ง               ๐๙๓-๑๑๓-๔๗๔๕

๐๘ นางนงลักษณ์  พุ่มอิ่ม                    - ดอนคา                ๐๘๒-๗๑๙-๙๐๒๓

๐๙ นางสาวชนนิกานต์  ศรีพานทอง      - ดอนคา                ๐๘๔-๙๐๕-๙๘๑๖

๑๐ นางสาวลำดวน  ดิษฐ์พันธ์              - หนองโอ่ง             ๐๘๙-๕๔๙-๗๔๓๘

๑๑ นางสายรุ้ง  โพธิ์ไพศาล                   - หนองโอ่ง             ๐๘๕-๑๗๐-๔๗๒๒

๑๒ นางสมบุญ  เขียวเซ็น                     - อู่ทอง                  ๐๘๔-๗๒๗-๒๕๐๕

๑๓ นางกัญญา คล้ายกระแส                - เจดีย์                   ๐๖๓-๔๖๘-๕๐๐๕

๑๔ นางสาวอำพันธ์  กลิ่นดอกแก้ว        - เจดีย์                   -

๑๕ นางสาวแสวง  สุวรรณดี                  - กระจัน                -

๑๖ นางสาวชนิกานต์  สังข์ทอง             - ยุ้งทะลาย            -

๑๗ นางสาวมลฤดี  อาจคงหาญ            - ยุ้งทะลาย            ๐๘๙-๔๖๑-๒๔๖๑

๑๘ นางบุญมี อินทร์แสน                      - บ้านดอน             ๐๘๖-๐๓๕-๖๗๖๔

๑๙ นางจันทนา (จี๊ด) ผลหิรัญ               - บ้านดอน             ๐๘๒-๒๑๐-๙๕๖๓

๒๐ นางประดับ ปทุมสูติ                       - จรเข้สามพัน         ๐๘๗-๘๓๖-๒๗๙๓

๒๑ นางสายยนต์  วัฒนาไพศาลตระกูล - จรเข้สามพัน         ๐๘๑-๘๘๐-๘๔๖๓

๒๒ นางบุญส่ง  ห้อยมาลา                   - สระยายโสม         ๐๘๑-๓๗๘-๒๙๙๓

๒๓ นางกิมเฮง  แซ่ขวำ                         - สระพังลาน          ๐๘๖-๑๖๙-๘๐๔๔

๒๔ นางสำรวย       ทองประเสริฐ          - สระพังลาน          -

๒๕ นางแสน          มารูปหมอก            - ดอนมะเกลือ        - ๐๘๑-๙๘๔-๓๕๖๑

๒๖ นางเล็ก            นาคลำพา               - ดอนมะเกลือ        -
๒๗
นางวณิชชา (คุณนายไก่) บุญธรรม  - อู่ทอง                   - ผู้ทรงคุณวุฒิ

๒๘ นางสุธีรา         จริระเสวีจินดา        - อู่ทอง                   - ผู้ทรงคุณวุฒิ

๒๙ นางขณิษฐา     เงาวัฒนาประทีป    - อู่ทอง                   - ผู้ทรงคุณวุฒิ

๓๐ นางปฐม (เจ้ท้อ) ตั้งทวีวิพัฒน์         - ดอนคา                ๐๘๖-๑๗๔-๐๐๙๔

๓๑ นางสุวิภา         เหล็งหวาน             - ดอนคา                - ผู้ทรงคุณวุฒิ

๓๒ นางแสงเพ็ญ    ช้างเขียว                 - จรเข้สามพัน         ๐๘๒-๒๔๔-๔๙๙๖

๓๓ นางสุภาพร      ไล้สุวรรณชาติ         - บ้านโข้ง               - ผู้ทรงคุณวุฒิ

๓๔ นางสาวรัชนัย์ (พี่ดำ) ศิริสุรพงศ์       - สระยายโสม         ๐๘๙-๗๔๒-๒๒๒๘

๓๕ นางสาวปรียาภรณ์ (หมวย) ประเสริฐสุโข –ดอนคา         ๐๘๙-๕๒๙-๐๔๔๐


Visitors: 23,940