ติดต่อเรา













รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง (กพสอ.)

๑.  นางพชรพรรณ มาตรศรี              ต.พลับพลาไชย             ประธานกรรมการ         081-851-6992

๒.  นางฐิตาภรณ์ ศรีภุมมา                ต.สระพังลาน                 รองประธาน                 089-803-5726

๓.  น.ส.ลำดวน  ดิษฐ์พันธ์                 ต.หนองโอ่ง                   รองประธาน                 089-549-7438

๔.  น.ส.รุจิรา ปริวัตรชกุลแก้ว            ต.บ้านโข้ง                     เลขานุการ                 081-010-9420

๕.  นางประดับ ปทุมสูติ                    ต.จรเข้สามพัน               เหรัญญิก                    089-836-2793

๖.  นางทองยุ่น ศรีท้าว                      ต.ดอนคา                      ประชาสัมพันธ์             087-935-1996

๗. น.ส.ธัญญลักษณ์ อุ่นทิพย์เพชร   ต.ดอนมะเกลือ               นายทะเบียน               087-081-2678

๘. นางราตรี กลิ่นเกษร                     ต.ยุ่งทะลาย                    ผู้ช่วยนายทะเบียน      087-0555-7468

๙. นางกัญจน์ณัฏฐ์ เพิ่มทองคำ       ต.บ้านโข้ง                       กรรมการ                   081-944-2693

๑๐.นางนงลักษณ์ พุ่มฉิม                  ต.ดอนคา                        กรรมการ                    082-719-9023

๑๑.นางสมลักษณ์ สังข์ทอง              ต.ยุ่งทะลาย                    กรรมการ                    087-668-1200

๑๒.นางสายรุ้ง โพธิ์ไพศาล               ต.หนองโอ่ง                    กรรมการ                    085-170-4722

๑๓.นางกิมเฮง แซ่ขวำ                     ต.สระพังลาน                   กรรมการ                    086-167-8044

๑๔.นางแสน มารูปหมอก                 ต.ดอนมะเกลือ                 กรรมการ                    081-984-3561

๑๕.นางสุภาพร ไล้สุวรรณชาติ          ต.พลับพลาไชย               กรรมการ                   081-915-1159

๑๖.นางภารดี วงศ์ศรีจันทร์               ต.กระจัน                         กรรมการ                   081-8041935

๑๗.นางรุ่งทิพย์ แสงทองดี               ต.กระจัน                         กรรมการ                   089-918-1139

๑๘.นางบุญมี อินทร์แสน                   ต.บ้านดอน                      กรรมการ                   086-035-6764 

๑๙.นางเลไร อ่อนเพชร                    ต.บ้านดอน                      กรรมการ                   084-774-6847

๒๐.นางสมบุญ เขียวเซ็น                   ต.อู่ทอง                          กรรมการ                    084-727-2505

๒๑.นางโสรัตน์ อ่ำสุวรรณ (เสียชีวิต) ต.อู่ทอง                          กรรมการ                    084-753-9329

๒๒.นางแสงเพ็ญ ช้างเขียว               ต.จรเข้สามพัน                กรรมการ                    082-244-4996

๒๓.นางบุญรอด จันทร์ฉาย                ต.เจดีย์                           กรรมการ                    089-815-9835

๒๔.น.ส.สายพิณ เทพพันธ์                ต.เจดีย์                           กรรมการ                    086-175-5830 

๒๕.น.ส.สุภัสศรณ์ พงษ์พานิชย์        ต.สระยายโสม                  กรรมการ                   081-811-7548 

๒๖.นางวนิดา ดวงตาแก้ว                 ต.สระยายโสม                  กรรมการ                    089-751-2922

๒๗.นางวาสนา มาตรศรี                    ต.พลับพลาไชย              กรรมการ                   

๒๘.นางสมพร บริสุทธิ์                       ต.กระจัน                        กรรมการ                

๒๙.นางรำไพ จิระเสวีจินดา               กรรมการกาชาด จ.สุพรรณบุรี      กรรมการ

๓๐.นางสุธีรา จิระเสวีจินดา                กรรมการกาชาด จ.สุพรรณบุรี      กรรมการ                     

๓๑.นางยุพิน กิตติวรภัทร                  กรรมการกาชาด จ.สุพรรณบุรี      กรรมการ                  

Visitors: 22,901